Pályázat ismertetése

A Nemzetgazdasági Minisztérium (jogutód: Magyar Turisztikai Ügynökség) és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége 2012. június 12-én megállapodást kötött, mely szerint a HOTELSTARS harmonizált európai minősítő rendszert - NEMZETI SZÁLLODAI TANÚSÍTÓ VÉDJEGGYÉ emelve - alkalmazzák a hazai szállodák minősítésére.

A védjegy elnyerésére pályázat benyújtásával van lehetőség. A védjegyhasználati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi - a pályázati követelményeknek megfelelő - szolgáltató. A védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen pályázat előírásainak betartása mellett van lehetőség.

1. Minőségi követelmények:

A védjegy használati szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a Minősítő Bizottság az MSZÉSZ által előre meghatározott szakmai követelményrendszer szerint javaslatot tegyen a szálloda minősítésére, a Bíráló Bizottság pedig döntsön a szálloda elnyert minősítéséről.


2. Tanúsítási szabályok:

A védjegy használati jogának megszerzésére pályázat benyújtásával van lehetőség. A védjegy használati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi, jelen működési szabályzat 4. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő szálloda. A védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen működési szabályzat előírásainak betartása mellett van lehetőség.


3. 
A minőségtanúsítás szervezete:

A védjeggyel kapcsolatos feladatok az alábbi szervek között oszlanak meg:

Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ)


3.1. Az MTÜ

- jóváhagyja a Bíráló Bizottság tagjait és ügyrendjét,

- jóváhagyja a Minősítő Bizottság tagjait és ügyrendjét.

 

3.2. Az MSZÉSZ

- a Bíráló Bizottság erre irányuló javaslata esetén használati szerződést köt, azt módosítja vagy felmondja,

- elkészíti a Bíráló Bizottság és a Minősítő Bizottság ügyrendjét,

- javaslatot tesz a Minősítő Bizottság tagjaira és a Bíráló Bizottság két tagjára,

- ellátja a védjeggyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, melynek keretében:

- nyilvánosságra hozza a szállodák minősítési feltételeit tartalmazó előre meghatározott követelmény szempontrendszert

- kidolgozza a pályázati formanyomtatványokat és azokat közzéteszi a szervezet honlapján,

- vezeti a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást,

- gondoskodik a pályázati- és a védjegyhasználati díj beszedéséről,

- gondoskodik arról, hogy a védjeggyel rendelkező szolgáltató felkerüljön az MSZÉSZ honlapjára,

- negyedéves és éves beszámolót készíteni a védjegyrendszer működéséről.

 

Az MSZÉSZ a védjegyhasználati szerződésekkel kapcsolatos eljárásokkal, helyszíni ellenőrzésekkel, stb. kapcsolatos feladatokat a Magyar Szállodaszövetség Szolgáltató Kft. közreműködésével végzi.

Az MSZÉSZ a pályázókról, a védjegyhasználatra jogosult szállodákról régiónként és kategóriánként, illetve összesítve és időrendi sorrendben is nyilvántartást vezet, hogy bármikor át lehessen tekinteni a minősített szállodákat, azok földrajzi megoszlását, az egyes védjegyhasználati szerződések lejártát, a következő várható minősítések esedékességét. A nyilvántartás nyilvános, és az interneten elérhető.


3.3.  Bíráló Bizottság

A Bíráló Bizottság


a) az MTÜ által jelölt három,
b) az MSZÉSZ által javasolt és az MTÜ által jóváhagyott kettő, és
c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által javasolt és az MTÜ által jóváhagyott egy képviselőből áll.

 

A Bíráló Bizottság:

- dönt a szálláshely minősítéséről a Minősítő Bizottság ajánlása alapján,

- ennek alapján indítványozza, vagy nem javasolja a védjegyhasználati szerződés megkötését,

- felülvizsgálja a védjegyhasználatot az ellenőrzések eredménye alapján,

- szükség esetén javaslatot tesz az MSZÉSZ-nek a védjegyhasználati szerződés felmondására, módosítására,

- javaslatot tesz a védjegyszabályzat módosítására,

- szükség esetén felülvizsgálja a védjegy díjrendszerét,

- intézi az MSZÉSZ eljárásával szembeni esetleges panaszokat.

 

A Minősítő Bizottság által megállapított eredménnyel kapcsolatos fellebbezés esetén a Bíráló Bizottság a Minősítő Bizottságot a minősítés megismétlésére hívja fel. A megismételt eljárás eredménye alapján a Bíráló Bizottság dönt a szálláshely besorolásáról.

3.4.  Minősítő Bizottság

A Minősítő Bizottság tagjait az MSZÉSZ az MTÜ jóváhagyásával jelöli ki szakértői közül. A Minősítő Bizottság ügyrendjét az MTÜ hagyja jóvá. A Minősítő Bizottság megvizsgálja a minősítési kritériumok meglétét a beérkezett pályázatoknál, s azok alapján tesz ajánlást a pályázó szálloda besorolására a Bíráló Bizottság részére.


4.  Pályázati feltételek

Pályázati eljárásban részt vehet minden szolgáltató, amely megfelel a 4.1 pontban rögzített pályázati követelményeknek, és a 4.2. pont szerinti hiánytalan pályázatot benyújtja.

 

4.1. Pályázati követelmények

Szállodák minősítésére pályázatot az a szolgáltató nyújthat be, amely:

- Rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szálloda szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb követelményekkel.

- Elfogadja, hogy védjegyhasználati jog elnyerése esetén a minősítési követelmények megvalósulását az MSZÉSZ jogosult ellenőrizni.

- Elfogadja, hogy köteles kiírni a panasz fórumok közé az MSZÉSZ nevét és elérhetőségét.

 

4.2. A pályázat benyújtásának módja, elemei

A jelentkező szálloda a www.hotelstars.hu honlapról letölthető regisztrációs adatlap, szállodai adatlap és megrendelő adatlap kitöltésével pályázik. Ez a pályázó szálloda alapadatainak rögzítését (regisztráció) és a szállodák önminősítését, valamint a helyszíni ellenőrzés megrendelését jelenti.

Az MSZÉSZ a minősítés megrendelésekor számlát küld az egyes szállodáknak a minősítés díjáról (eljárási díj). Ez magába foglalja az adott szállodára érvényes tanúsító védjegyet megjelenítő tábla, valamint a minősítési eljárás, azaz a Minősítő Bizottság helyszíni ellenőrzési, illetve a rendszer működésének adminisztrációs, szervezési költségeit és a védjegyhasználat díját. A számlán szereplő díjat a pályázónak 15 napon belül át kell utalnia a Magyar Szállodaszövetség Szolgáltató Kft. részére.

A Bíráló Bizottság olyan gyakorisággal ülésezik, hogy a Minősítő Bizottság által készített értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül a besorolásról a döntés megszülessen.

 

4.3. A pályázat elbírálásának rendje

4.3.1.  A regisztrációt követően 30 napon belül a Minősítő Bizottság helyszíni látogatás és ellenőrzés alapján felülvizsgálja az önbesorolás helytállóságát. A helyszíni látogatás időpontját az MSZÉSZ előzetesen egyezteti, arról írásban értesítést küld a pályázónak. Az MSZÉSZ szakmai látogatást végzők részére külön képzést, és folyamatosan továbbképzést szervez.

4.3.2.  Az 1-3* és 1-3* superior kategóriákban a helyszíni ellenőrzéseket az MSZÉSZ régiónként felkért szakembereiből álló Minősítő Bizottságok végzik, mindig 2 személy együttes látogatásával. A pártatlanság érdekében 1 fő a helyi régióból, 1 fő egy másik régióból van jelen ezeknél a vizsgálatoknál.

4.3.3.  A 4*-4* superior, illetve 5* és 5* superior szállodáknál egy központilag felállított - a magasabb kategóriájú szállodák üzemeltetésében gyakorlatot szerzett szakemberekből álló – Minősítő Bizottság végzi az egész ország területén a pályázók önértékelésének vizsgálatát.

4.3.4.  A 4* superior, 5*-5* superior szállodáknak a védjegy elnyeréséhez az MSZÉSZ által felállított kritériumok teljesítése mellett ún. „próbavásárlás” („mystery shopping”) teszten is meg kell felelniük.

Azok a nemzetközi- és hazai láncokhoz tartozó szállodák, melyeknél az anyacég kötelezően és rendszeresen készíttet ilyen mystery shopping vizsgálatot, azok elég, ha az igazolásokat csatolják, ill. bemutatják, azokat az MSZÉSZ elfogadja.

Azok a szállodák, amelyek ilyennel nem rendelkeznek, ezt a vizsgálatot el kell, hogy végeztessék, egy ilyen vizsgálatokkal foglalkozó – az MSZÉSZ által akkreditált – projektcéggel vagy az MSZÉSZ Szolgáltató kft-jével. Ennek a költségeit a pályázó fedezi.

 

4.3.5.  Ha a szálloda megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a pályázat elfogadására.

4.3.6.  Ha Minősítő Bizottság értékelése szerint a szálloda nem felel meg az önbesorolásának, s ezzel a Bíráló Bizottság is egyetért, a Minősítő Bizottság erről írásban értesítést küld a pályázónak. Az értesítés tartalmazza a pályázó által kért besoroláshoz szükséges hiánylistát is. Ha a pályázó teljesítette a listában szereplő feltételeket, a Minősítő Bizottság ismét megszervezi a helyszíni látogatást és vizsgálatot. Ha a szálloda megfelel az önbesorolásának és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a pályázat elfogadására.

4.3.7.  Ha a pályázó nem felel meg a követelményeknek, akkor a pályázatát elutasítják, amiről írásbeli értesítést kap. Ebben az esetben a pályázó a Bíráló Bizottsághoz fellebbezhet. Ilyenkor az MSZÉSZ ismét megszervezi a helyszíni látogatást, de a felülvizsgálatot az első vizsgálattól eltérő szakemberek végzik. Fellebbezés csak a fellebbezési díj megfizetése után történhet, amely díj fedezi a helyszíni vizsgálat költségeit. A fellebbezési díj az adott szálloda kategóriája és szobaszáma alapján megállapított pályázati díj összege. Amennyiben az MSZÉSZ szakemberei ismételten azt állapítják meg, hogy a pályázó az adott kategória követelményeit nem teljesíti, elutasításra vonatkozó ajánlást tesznek. Amennyiben az ajánlás alapján a bíráló bizottság az elutasítást javasolja és a védjegyjogosult ennek megfelelően dönt, az MSZÉSZ indokolással kiegészített elutasítást küld a pályázónak és egyúttal visszafizeti az első eljárás során befizetett díjból a védjegytábla költségeit. Ha a második minősítési vizsgálat azt állapítja meg, hogy a szálloda megfelel az önminősítésben meghatározott kategória követelményeinek, akkor a fellebbezés díját részére visszatérítik, a védjegyhasználati szerződés megkötésére javaslatot tesznek a Bíráló Bizottság felé.

4.3.8.  A pályázatot a szálloda üzemeltetési engedéllyel még nem rendelkező vállalkozás is benyújthatja.  A pályázó ebben az esetben is köteles gondoskodni a szálloda alapadatait rögzítő regisztrációról, az önminősítésről, valamint a helyszíni ellenőrzés megrendeléséről. Az MSZÉSZ az önbesorolás alapján, írásban, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény IV. fejezete szerinti védjegyhasználati szerződést (a továbbiakban: védjegylicencia-szerződés) köt a pályázóval. A szerződésben rendelkezni kell arról, hogy az hatályát veszti a szálloda üzemeltetési engedély iránti kérelmet elutasító döntés jogerőre emelkedésének napján, vagy amennyiben az üzemletetési engedély kiadására sor kerül, legkésőbb a szálloda nyitását követő három hónap elteltével. A szálloda szálláshely-üzemeltetési engedélyének megszerzését követően a 4.3.1.-4.3.7. pontok szerint kell eljárni azzal a különbséggel, hogy a Minősítő Bizottság az önbesorolás helytállóságát a szálloda nyitását követő 30 napon belül tartott helyszíni látogatás és ellenőrzés alapján vizsgálja felül.

 

5. Védjegyhasználati szerződés

A pályázati követelményeket a 4.3.1.-4.3.8. pontokban rögzített eljárásrend szerint teljesítő szolgáltatóval a Bíráló Bizottság döntése alapján az MSZÉSZ írásban 3 évre szóló védjegyhasználatot biztosító védjegylicencia-szerződést köt. A szerződéskötés részeként kerül sor a besorolást bemutató, „Védjegytábla” és az azt tanúsító igazolás kiadására. A rézből vagy rozsdamentes acélból, illetve réz- vagy acél bevonatú műanyagból (a szálloda választása szerint) készült, 30x20 cm méretű tábla a védjegy felirata mellett tartalmazza a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Hotelstars.eu emblémáját, valamint a NEMZETI TANÚSÍTÓ VÉDJEGY feliratot. A szálloda a védjegyet megjelenítő táblát a szálloda homlokzatán, a főbejárat közelében, jól látható helyen köteles elhelyezni.

6.  A védjegy használata

A védjegyhasználati jogosultság alapján a szolgáltató a védjegyhasználati szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult feltüntetni a védjegyet a szálláshelyen, a kereskedelmi kommunikációjában, a védjegyhasználatban való részvételére a védjegy alapvető célkitűzéseinek egyidejű megjelölésével hivatkozni jogosult.

 

7. A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése

A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a 4. pontban rögzített feltételek megvalósítását és folyamatos biztosítását az MSZÉSZ jogosult ellenőrizni. A 3 éves periódusban az MSZÉSZ kötelezően akkor végez felülvizsgálatot, ha a szálloda szolgáltatásainak minőségére, az adott kategóriára vonatkozó követelmények be nem tartására bejelentés, panasz érkezik. Ilyen esetben helyszíni ellenőrzés után – indokolt esetben – felszólítást küld a szállodának a hiányosságok megszüntetésére. Az egyes kategóriák követelményeitől való ismételt eltérés, a felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén az MSZÉSZ a védjegyhasználati szerződést felmondja. Az MSZÉSZ fenntartja magának a jogot a 3 éves időszakon belüli ellenőrzések szúrópróba szerinti elvégzésére. A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltatók az ellenőrzések lebonyolítása során kötelesek együttműködni. Az ellenőrzéstől való elzárkózás esetén vélelmezhető, hogy a szolgáltató kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenőrzésekre az ellenőrzési jogosultság egyidejű igazolása mellett, az MSZÉSZ által megállapított tartalmú, hitelesített ellenőrzési jegyzőkönyv kitöltésével kerül sor. Az ellenőrzés megállapításait a szolgáltató aláírásával ismeri el, azok vitatása esetén észrevételt tehet. Az észrevételt az MSZÉSZ a Minősítő Bizottság részére továbbítja, aki azt megvizsgálja. A Bíráló Bizottság ennek figyelembevételével dönt a védjegyhasználat további engedélyezéséről vagy a minősítés módosításáról, illetve a védjegyhasználat felmondásáról.

 

8. A védjegyhasználati jog megszűnése

Megszűnik a védjegyhasználat joga, amennyiben a védjegyhasználatra vonatkozó szerződés (védjegy-licenciaszerződés) megszűnik, így különösen ha

- a védjegy használója a szerződést – az abba is belefoglalt e szabályzat szerinti felmondási joga alapján – felmondja,

- az MSZÉSZ a szerződést – az abban foglalt e szabályzattal megegyező feltételek szerint – felmondja,

- a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

A Bíráló Bizottság döntése alapján az MSZÉSZ a védjegyhasználati szerződést az alábbi feltételek szerint felmondja, ha:

- a szolgáltató az ellenőrzéstől elzárkózik,

- az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem tett,

- az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató által tett észrevételeket a Bíráló Bizottság elutasításra javasolta,

- a védjegyhasználati szerződésben foglaltak megsértése esetén.

 

9. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat

Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a szolgáltató a védjegyet

- jogosultság megszerzése nélkül,

- védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül,

- jogosultság visszavonása után is,

- más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is használja.

Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el.

Copyright 2010 Magyar Szállodaszövetség